Nawigacja

Rada Rodziców

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

PRZEWODNICZĄCY 

PAN ROMAN KOŁECKI

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

PANI ANNA  BĄCZKOWSKA

 

SKARBNIK

PANI JADWIGA DUDEK

 

SEKRETARZ

PANI MAŁGORZATA PAZYRSKA

 

CZŁONKOWIE:

PAN ZDZISŁAW KRAJEWSKI

PANI MAŁGORZATA USICKA

 

 KOMISJA  REWIZYJNA

 

PAN JANUSZ KOCIUBA - przewodniczący

PANI MONIKA BARANOWSKA - zastępca przewodniczącego

PANI MAŁGORZATA USICKA - członek

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

W LESZNIE UL. SOCHACZEWSKA 4
 

 

Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.z póź. zmian. w ośrodku działa Rada Rodziców.

 

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

1.      występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora ośrodka z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

2.      stanowienie o zasadach wydatkowania funduszy Rady Rodziców. Rada Rodziców, chcąc wspierać działalność statutową szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

 

Rozdział I.

Nazwa reprezentacji rodziców.

 

§ 1.

 

Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

 

Rozdział II.

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 2.

1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców ośrodka oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności ośrodka, a także wnioskowanie do innych organów ośrodka w tym zakresie spraw.

2.      Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3.      Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

-     pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

-     gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

-     zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność-    szkoły, wśród nich zaś:

4.      znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

5.      znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system  oceniania”

6.      uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

7.      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

-     określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

8.      RR opiniuje: szkolny zestaw programów i podręczników

9.      RR opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

10.  RR opiniuje program wychowawczy i profilaktyki

 

 

 

Rozdział III.

Organizacja działania ogółu rodziców o Rady Rodziców.

 

§ 3.

1.      Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.

2.      Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się
z 3 do 5 osób.

3.      Radę Rodziców szkoły tworzą przedstawiciele rodziców po jednym z każdego oddziału..

4.      Plenarne Zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

a)   Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz,

b)   Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5.      Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

6.      Prezydium Rady Rodziców składa się z 7-9 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz
3 członków Prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

7.      Komisja rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

8.      Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

9.      Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

 

§ 4.

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 5.

 

§ 5.

Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

 

Rozdział IV.

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

 

§ 6.

1.      Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2.      Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3.      Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

4.      Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do podejmowania decyzji w imieniu RR .

5.      Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.

 

 

Rozdział V.

Wybory do organów Rady Rodziców.

 

§ 7.

1.      Wybory do Rady Rodziców, (oddziałowej Rady Rodziców), prezydium Rady Rodziców
i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2.      Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustanie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3.      Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4.      Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5.      Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6.      Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne;

b)  sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu organowi);

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki, ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;

f) plenarna dyskusja programowa;

g) uchwalenie wniosków programowo –organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;

h) wybory nowych organów Rady Rodziców:

-     ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

-     przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą

7. Walne zgromadzenie RR upoważnia prezydium RR do wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

8. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:

a) liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;

b) nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;

c) warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

 

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

 

§ 9.

1.      Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

2.      Zebranie plenarne Rady Rodziców  może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady, rady pedagogicznej – złożony do prezydium rady.

 

§10.

1.      Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

2.      Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

 

§ 11.

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.

            Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

Rozdział VII.

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców

 

§ 12.

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej na następujące cele:

-     pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników  i zapomóg,

-     dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Festiwalu Twórczości Artystycznej FeTA itp.

-     nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,

-     częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek historyczno-turystycznych
i zawodowych,

-     zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

-     zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego.

 

§ 13.

Środki pochodzące z innych źródeł mogą być wydatkowane na:

-     dofinansowanie celów ustalonych w § 12,

-     finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

-     lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji,

-     inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców,

-     dofinansowanie działalności statutowej szkoły.

 

§14.

Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.
W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

 

 

 

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

 

 

§ 15.

1.      Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców upoważnia się sekretarkę ośrodka, która gromadzi fundusze i rozlicza rachunki przedstawione przez Przewodniczącego lub Skarbnika.

 

 

Rozdział IX.

Postanowienia końcowe.

 

 

§ 16.

1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

2.      Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.

3.      W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

§ 17.

Członkowie klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.

 

§ 18.

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie ul. Sochaczewska 4.

 

 

Leszno, dnia .................................. r.

 

              

 

 

Dyrektor szkoły                                                                               Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
    05-084 LESZNO
    ul.Sochaczewska 4
  • (022)725-90-38
    (022)725-80-18
    fax. (022)725-94-07

Mapa