• 2023/24

    •   „Należy podróżować by się czegoś nauczyć”

     Innowacja pedagogiczna organizacyjno – metodyczna

     nowatorski program wycieczek szkolnych w klasach II i III Branżowej Szkoły I stopnia

     Autorzy:

           Aleksandra Prokopczuk

           Małgorzata Ducka

     Krótki opis założeń innowacji:

     Uzasadnienie wprowadzenia innowacji.

     Każda wycieczka szkolna służy realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły. Przyczynia się do wszechstronnego rozwoju ucznia, a jednocześnie jest okazją do pogłębiania integracji i współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

     Na czym polega nowatorstwo projektu?

     Uczniowie: w sposób twórczy i ciekawy poszerzają wiedzę, kształcą różne umiejętności, czują się współodpowiedzialni za życie klasy, szkoły i przede wszystkim własny rozwój.
     Z pomocą nauczyciela planują wycieczkę, współorganizują ją i oceniają jej efekty.

     Rodzice: wzrasta świadomość rodziców o potrzebie współpracy z nauczycielami dla szeroko rozumianego dobra dziecka. Jednocześnie rodzice utwierdzają się w przekonaniu, że mają znaczny wpływ na życie szkoły. W miarę możliwości stają się aktywnymi uczestnikami projektu, angażując się w przygotowanie wycieczek, omawianie ich z dziećmi.

     Innowacja wpisuje się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24, w szczególności:

     • wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie;

     • wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

     • wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie (m.in. poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji);

     Cele innowacji:

     - rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów;
     - zachęcanie do poznawania tradycji, kultury narodowej i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym mieszkamy i jego najbliższej okolicy;
     - wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego;
     - przygotowanie uczniów do właściwego wykorzystania czasu wycieczki pod względem dydaktycznym, wychowawczym, społecznym;
     - realizowanie założeń i wymagań wynikających z podstawy programowej i programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły;
     - współdziałanie nauczycieli, uczniów i rodziców w planowaniu, przygotowaniu i przebiegu wycieczki;
     - integrowanie zespołu klasowego oraz integracja międzyoddziałowa;
     - zacieśnienie współpracy szkoły z rodzicami.