• Terapia surdopedagogiczna

    •  

            Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności dziecka oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności słuchowej. Celem zajęć surdopedagogicznych jest doskonalenie umiejętności komunikacji, usprawnianie zmysłu słuchu, wzbogacanie słownictwa i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

            Terapia obejmuje ćwiczenia:

     •  stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu;
     • nadawania znaczenia dźwiękom;
     • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku;
     • rozpoznawania i odtwarzania rytmów;
     • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny;
     • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
     • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej;
     • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu;
     • rozwijające zasób słownika biernego i czynnego;
     •  doskonalące umiejętności gramatyczno – leksykalne;
     •  doskonalące sprawność artykulacyjną;
     • kształtujące umiejętność wypowiadania się;
     • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego (w zależności od wieku dziecka).