Nawigacja

INFORMACJE OGÓLNE Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole

   Przedszkole Specjalne nr 2   

 

Publiczne Przedszkole Specjalne nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                      

im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie rozpoczęło swoją działalność w 2013 r.

                  

                                                         OFERTA:

Nasze przedszkole przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole zapewnia 3 posiłki. Czynne jest w godz. 7.45 - 13.15. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi przez 10 miesięcy: od września do czerwca.

Edukacja w naszym przedszkolu trwa od 3 r.ż. do 8 r.ż.

W przedszkolu zajęcia odbywają się w małych zespołach. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych indywidualnie. Dobór zajęć, sposobu pracy i pomocy dziecku wynika z przeprowadzanej diagnozy rozwoju i umiejętności oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego dziecka zespół wychowawców i specjalistów przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny uwzględniający możliwości i potrzeby rozwojowe wychowanków.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i jest nieodpłatna. Podstawa programowa realizowana jest w godz. 8-13.

W ciągu roku przeprowadzamy systematyczne obserwacje za pomocą Arkusza obserwacji cech rozwojowych lub innych narzędzi diagnostycznych i na bieżąco omawiamy zauważane zmiany w zachowaniu dziecka. W ciągu całego roku szkolnego istnieje możliwość , po wcześniejszym umówieniu się spotkania ze specjalistami (pedagog, psycholog, terapeuta S.I, logopeda) w  celu omówienia zauważonych zmian.

Proponujemy naszym wychowankom ciekawe zajęcia dodatkowe, jak dogoterapia i hipoterapia.

W ciągu roku organizujemy imprezy i uroczystości przedszkolne, tj. spotkanie z Mikołajem, udział w Jasełkach szkolnych, bal karnawałowy, Święto Rodziny, wspólne pieczenie kiełbasek w Julinku.

 • ORGANIZACJA PRACY

Ramowy plan dnia

07.45 – 08.25: Przyjście dzieci do przedszkola                                                                                   

Czas przeznaczony na zabawę dowolną i realizację pomysłów dzieci oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

08.25 - 08.35: Przywitanie się nauczyciela z dziećmi, zapoznanie dzieci z planem dnia.

08.35 – 9.10 : Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

Praca nad samodzielnością i samoobsługą.   

09.10 – 09.40 : Zabawy integrujące grupę lub kształcące umiejętności samoobsługowe dzieci.

09.40 – 10.10 : Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie. Poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści.

10.10 – 10.30. : II śniadanie

Praca nad samodzielnością i samoobsługą.   

10.30 – 11.30 : Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu. W razie niepogody zajęcia odbywają się w sali lub pracowniach specjalistycznych.

Zajęcia na boisku szkolnym, spacery po Kampinowskim Parku Narodowym wspierające rozwój fizyczny dziecka.

11.30 - 11.45 : Realizacja programów grupowych (biblioterapia, muzykoterapii, artterapia, W. Sherborne). Realizacja zadań edukacyjnych poprzez indywidualne ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynikające z Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

11.50 – 12.30 : Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30 – 13.15 : Zajęcia relaksacyjne oraz zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Nauka relaksowania się i odpoczywania z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek.

Plan uroczystości przedszkolnych 2018/2019

 

 

Nazwa

Termin

Dzień nauczyciela

październik

Światowy Dzień Pluszowego Misia

listopad

Mikołajki

grudzień

Jasełka i spotkanie wigilijne

 w Ośrodku

grudzień

Bal karnawałowy

styczeń

Powitanie wiosny

marzec

Dzień otwarty

marzec-kwiecień

Dzień rodziny

maj

Zakończenie roku przedszkolnego

czerwiec

 

Każde dziecko bierze udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych w wymiarze 25 godz. tygodniowo, w tym:

- zajęcia w rupie przedszkolnej, które obejmują trening komunikacji i umiejętności społecznych, budowanie relacji rówieśniczych oraz rozwój umiejętności przedszkolnych

- zajęcia indywidualne  tj. terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna, terapii S. I oraz rehabilitacja ruchowa

- dodatkowe zajęcia, jak dogoterapia i hipoterapia

- dzieci z przedszkola mają możliwość korzystani z Sali Doświadczania Świata

 

 

                                                           METODY PRACY

 

 • Stymulacja polisensoryczna    

 

Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów utrudniają dzieciom nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności. Rolą metody stymulacji polisensorycznej jest usprawnianie wszystkich zmysłów, tak by umożliwić dzieciom zintegrowane, wielozmysłowe poznawanie świata.

 • ,,Poranny Krąg” odwołuje się do metody stymulacji polisensorycznej. Poznawanie świata odbywa się według pór roku. Celem zajęć jest pobudzanie wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.

 

 

 • Nauczanie funkcjonalne                  

Metoda nauczania funkcjonalnego zakłada nauczenie czynności, które są niezbędne w życiu codziennym, oraz umożliwienie odniesienia sukcesu w działaniu. Założenia tej metody to uświadomienie roli działania i umożliwienie tego działania, zgodne z etapami prawidłowego rozwoju dziecka (od dużej do małej motoryki) oraz zwrócenie uwagi na możliwości dziecka.

         

 • Niedyrektywna Terapia Zabawowa  

Nauczyciel pozostawia dziecku swobodny wybór zabaw i nie wykonuje za niego żadnych czynności, dzięki czemu dziecko ma możliwość ujawnienia  i uzewnętrznienia swoich uczuć. Obserwując dziecko w czasie zabawy, można uświadomić sobie jego potrzeby, zainteresowania, źródła lęku i frustracji oraz sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach.

                   

              

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne                   

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, nawiązania relacji z otoczeniem, współdziałania w grupie oraz świadomego i bezpiecznego poruszania w przestrzeni. Ćwiczenia polegają na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie z dzieckiem.

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA  

Ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

                

 • Hipoterapia

forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie                        i społecznie. Stosowana jest zarówno u dzieci, u młodzieży, jak i u dorosłych.

 

 • Dogoterapia  to metoda usprawniająca i wspomagająca rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny naszych przedszkolaków. Towarzystwo psa podczas zajęć sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą we wszystkich proponowanych ćwiczeniach i dłużej się koncentrują. Na tych zajęciach panuje atmosfera wesołej zabawy.

​​

     

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
  05-084 LESZNO
  ul.Sochaczewska 4
 • (022)725-90-38
  (022)725-80-18
  fax. (022)725-94-07

Mapa