• KOŁO ROWEROWE

     Opiekunowie:

                     Janusz Wieliczko

                Krzysztof Gutowski

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

     Cele działalności:

     -zapewnienie wychowankom warunków do właściwego rozwoju fizycznego

       i  psychofizycznego,

     -stwarzanie warunków dla masowego uprawiania sportu,

     -racjonalne spędzanie wolnego czasu,

     -pobudzanie aktywności i rozwijanie zainteresowań,

       

     Zadania

     -prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych -jazda rekreacyjna na rowerach,

     -prowadzenie zawodów i turniejów sportowych z użyciem rowerów,

     -udział w zawodach między ośrodkowych,

     -wyposażanie sekcji w nowy sprzęt sportowy,

     -prowadzenie napraw i serwisowanie sprzętu sportowego,

     -organizowanie wycieczek .